POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

Potęga państw 2017

METROLOGIA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

Pierwsza w Polsce KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu POWER & SECURITY

8 grudnia 2017 roku (piątek)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 39 (aula Biblioteki Głównej)


PROGRAM

Program konferencji

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński (UPH) - przewodniczący
Prof. dr hab. Mirosław Sułek (UW) – wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Mirosław Minkina (UPH)
Prof. dr hab. Mariusz Kubiak (UPH)
Prof. dr hab. Ryszard Wróblewski (UPH)
Płk dr hab. Tadeusz Zieliński (ASzWoj)
Płk dr hab. Tomasz Jałowiec (ASzWoj)
Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (UAM)
Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (WSPol)
Prof. dr hab. Janusz Świniarski (WAT)
Prof. nzw. dr hab. Sławomir Zalewski (WSPol)
Prof. nzw. dr hab. Juliusz Piwowarski (WSBPI)
Prof. dr hab. Andrzej Glen (UPH)
Prof. nzw. dr hab. Henryk Wyrębek (UPH)
Prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Kurek (ASzWoj)
Doc. dr Lech Smolaga (WSM – Warszawa)
mł. insp. dr Krzysztof Łojek (WSZPol)
Dr inż. Piotr Górny (ASzWoj)
Dr inż. Robert Białoskórski (UPH)


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr inż. Robert Białoskórski – przewodniczący
Dr inż. Piotr Górny
Ppłk dr Marek Bodziany
Mjr dr Paweł Wasilewski
Dr Paweł Szmitkowski
Lic. Łukasz Kiczma
Mgr Anna Czubaj
Mgr Sylwia Zakrzewska – sekretarz


CELE KONFERENCJI

Konsolidacja wielodyscyplinarnego środowiska badaczy ukierunkowanych na operacjonalizację i pomiar w badaniach nad bezpieczeństwem i obronnością. Wymiana opinii, poglądów i propozycji, dotyczących badań metrologicznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Wydanie publikacji naukowej.


PANELE TEMATYCZNE

1. Metrologia jako nauka i jej zastosowania:

 • metrologia nauk przyrodniczych i technicznych;
 • metrologia nauk społecznych i humanistycznych;
 • metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności.
2. Metrologia nauk o bezpieczeństwie:
 • miary geopolityczne – potęga gospodarcza, potęga wojskowa, miary militaryzacji, miary zagrożeń geopolitycznych, potęga twarda i miękka;
 • miary gospodarcze - miary tradycyjne (PKB, BIZ, eksport etc.), miary specjalne (zależność, współzależność, uzależnienie), rankingi;
 • ocena pozycji międzynarodowej państw - ocena pozycji geopolitycznej, ocena pozycji geostrategicznej, ocena pozycji geoekonomicznej, ocena pozycji geokulturowej;
 • ocena bezpieczeństwa - metody oparte na modelach formalnych (pomiar, prognozowanie, symulacje), metody oparte na ocenach eksperckich, metody oparte na badaniach sondażowych, analizy wywiadowcze, analizy dokumentów strategicznych, wskaźniki dla systemów wczesnego ostrzegania przed konfliktami.
3. Metrologia nauk o obronności:
 • siła obronna państw;
 • miary potencjału bojowego;
 • miary zagrożeń wojskowych;
 • badania symulacyjne konfliktów zbrojnych;
 • prognozowanie konfliktów zbrojnych;
 • wskaźniki dla systemów wczesnego ostrzegania przed konfliktami zbrojnymi.

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
Akademia Wojsk Lądowych
Wyższa Szkoła Policji
Stowarzyszenie Powermetric Research Network


KONTAKT

Przewodniczący: Dr inż. Robert Białoskórski
E:
T: +48695800101

Sekretarz: Mgr Sylwia Zakrzewska
E:
T: +48784415532


Patronat medialny:


Podsumowanie Konferencji

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się pierwsza w Polsce konferencja naukowa z cyklu “Power & Security” pt. “Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności”. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, a współorganizatorami wiodące uczelnie w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, takie jak: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Stowarzyszenie Powermetric Research Network (PRNet). Patronat medialny sprawowało Polskie Towarzystwo Geopolityczne (PTG).

Celem konferencji była konsolidacja środowiska badaczy ukierunkowanych na operacjonalizację i pomiar w badaniach nad bezpieczeństwem i obronnością oraz dyskurs naukowy w zakresie powyższej problematyki.

Konferencja zgromadziła ogółem 30 naukowców z 15 renomowanych uczelni z terenu całej Polski, w tym 4 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych, 14 doktorów oraz 4 magistrów. Wśród uczestników byli m.in. inicjator konferencji prof. dr hab. Mirosław Sułek z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AszWoj prof. nzw. dr hab. Tomasz Jałowiec, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa AszWoj prof. nzw. dr hab. Sylwester Kurek, prof. dr hab. Andrzej Glen z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach. Ponadto w konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Matematyki i Fizyki UPH w Siedlcach na czele z dyrektor prof. nzw. dr hab. Lidią Obojską oraz zastępcą dr. Mirosławem Jakubiakiem.

Uczestników konferencji powitał dyrekor INSIB UPH w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak, a otwarcia dokonał prorektor ds. nauki prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina.

Konferencja została zorganizowana w 4 sesje naukowe: ogólną, nauk o bezpieczeństwie - zagadnienia ogólne, nauk o bezpieczeństwie - problemy sektorowe oraz nauk o obronności.Wszystkie prezentowane referaty miały oryginalne, dotychczas niepublikowane treści. Każda sesja naukowa kończyła się merytoryczną i ożywioną dyskusją z udziałem uczestników zgłaszających zarówno pytania do referujących, jak i własne uwagi i komentarze. Całość stanowiła niezwykle udane i ważne naukowo wydarzenie.

Uczestnicy konferencji wyrazili potrzebę kontynuowania podjętej problematyki w ramach cyklu “Power & Security” w przyszłości.

W pracach nad przygotowaniem konferencji, poza komitetem organizacyjnym kierowanym przez dr. inż. Roberta Białoskórskiego aktywnie uczestniczyli również studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego INSiB.

Contact

Association „Powermetric Research Network”
G. Morcinka 28/4, 01-496 Warszawa

The Register of ordinary associations
by the Resident Services Department of the City of Warsaw at the number: 165

REGON (National Official Business Register): 367573651