POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

Misja:
„Rozwój i propagowanie potęgometrii jako nauki stosowanej zajmującej się pomiarami, szacunkami i oceną potęgi/władzy uczestników życia społecznego, zwłaszcza państw oraz modelowaniem, symulacjami i prognozowaniem relacji między nimi w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym”

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia
Powermetric Research Network

Dane osoby przystępującej:


Dane podstawowe

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Email:
Nazwa uczelni/instytucji:
Tytuł/ stopień/ stanowisko:

Dane adresowe

ulica:
ulica c.d.:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:

Przez złożenie niniejszej DEKLARACJI członkowskiej wyrażam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Powermetric Reserach Network (PRNet) i oświadczam, że:


Administrator Danych Osobowych:

Stowarzyszenie Powermetric Research Network z siedzibą w Warszawie (01-496), ul. G. Morcinka 28/4, email: info@prnet.org.plKontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651