POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek
Potęga państw 2019. Rankingi potęgometryczne
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019

Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny Potęga państw, jej szacunki i pomiar od zawsze były przedmiotem zainteresowania wodzów, władców i polityków, którzy potrzebowali w miarę obiektywnych parametrów decyzyjnych. Oczekiwaniom tym usiłowali sprostać początkowo filozofowie, a później wyspecjalizowani badacze.
Pomiarem potęgi uczestników stosunków międzynarodowych zajmuje się subdyscyplina geopolityki – potęgometria, jako nauka stosowana zajmująca się pomiarami, szacunkami i oceną potęgi/władzy uczestników życia społecznego, zwłaszcza państw oraz modelowaniem, symulacjami i prognozowaniem relacji między nimi w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym.
Prezentowany Raport pokazuje zmiany w międzynarodowym układzie sił po zimnej wojnie i obejmuje lata 1992-2017, czyli w okresie od zakończenia zimnej wojny do roku, w którym są dostępne najnowsze dane statystyczne. Przygotowaliśmy go, by lepiej zrozumieć zachodzące zmiany w systemie międzynarodowym – obecnie i w przyszłości. Powinno to naszym prowadzić do konstruowania doskonalszych strategii w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwoju państw.
Przedmiotem badań niniejszego Raportu jest międzynarodowy układ sił rozumiany, jako układ sił między państwami. Oznacza to, że w badaniach pomijamy wszelkich aktorów pozapaństwowych. Międzynarodowy układ sił prezentujemy w sposób syntetyczny, dzięki zastosowaniu formuły – naszym zdaniem łatwej do zrozumienia i zastosowania także dla niespecjalistów. Wychodzimy przy tym od znanej tezy Raymonda Arona stwierdzającej, że układ sił jest najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego.

Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny Pobierz

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Prosimy cytować tę publikację jako:
R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek (2019), Potęga Państw 2019. Rankingi potęgometryczne, Oficyna Wydawni-cza ASPRA-JR, Warszawa.

Kontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651