POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

Ł. Kiczma, M. Sułek
Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020

Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny Przedstawiamy Państwu kolejną edycję raportu w postaci monografii „Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne”. Raport jest próbą odpowiedzi na duże zapotrzebowanie instytucjonalne i społeczne w zakresie empirycznych badań stosunków międzynarodowych, w tym z wykorzystaniem metod potęgometrycznych. Powszechne w obiegu poglądy w zakresie „powrotu geopolityki”, „zmian w międzynarodowym układzie sił”, „przesuwaniu się ośrodka siły z Zachodu na Wschód”, „zmierzchu Zachodu” wciąż wymagają weryfikacji naukowej. Materiał badawczy oparty na syntetycznych wskaźnikach potęgometrycznych pozwala na analizowanie zmian w układzie sił pomiędzy państwami jako głównymi aktorami stosunków międzynarodowych. Podstawowym terminem stosowanym w Raporcie jest „power”; jego odpowiednikiem w języku francu-skim jest „puissance”, w niemieckim „Macht”, w rosyjskim „мощь”.
Międzynarodowy układ sił, który jest najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego, jest wytworem długiego procesu historycznego, cechuje się dużą bezwładnością, co oznacza, że w krótkim czasie nie można go zmienić. Na osi czasu występują jednak okresy przyśpieszenia, czego przykładem jest okres po zimnej wojnie. Okresy te cechuje duża dynamika, czego efektem są nowe sprzeczności geopolityczne, czyli sprzeczności między interesami czy tradycyjnymi sferami wpływów a możliwościami ich utrzymania. To z kolei prowadzi do zaostrzania napięć w stosunkach między państwami.
Raport kierujemy do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji, w szczególności zaś do polityków, urzędników administracji rządowej i przedsiębiorców w nadziei, że okaże się pomocny w procesie podejmowania decyzji. Wynikami naszych badań pragniemy także zainteresować analityków i specjalistów z różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Liczymy na interdyscyplinarną debatę na temat zmian w międzynarodowym układzie sił i ich konsekwencji ekonomicznych, społecznych i politycznych.
Pragniemy zauważyć, że podobne raporty są opracowywane w dużych zespołach badawczych o znacznych możliwościach organizacyjno-budżetowych. Wyniki naszych prac są zaś dziełem zaledwie kilku osób. Mimo iż staraliśmy się opracować go jak najbardziej solidnie, nie wykluczamy różnych usterek, a nawet błędów, dlatego prosimy Czytelników o wyrozumiałość oraz wszelkie uwagi – w tym również bardzo krytyczne – o charakterze merytorycznym, metodologicznym, technicznym czy estetycznym. Myślimy już o następnej edycji, dlatego bardzo by nam się przydały.

AutorzyGdzie kupić?
AMICO.market

Kontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651